WARUNKI UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY:
Wszystkie towary sprzedawane przez New Castle Metal, Inc. i NCBP Metals LLC d/b/a New Castle Metal, oraz S & K Distribution, L.L.C. d/b/a New Castle Building Products (wspólnie lub indywidualnie zwani "Sprzedającym") podlegają Warunkom ("Warunki") zawartym w niniejszym dokumencie. W przypadku konfliktu niniejszych warunków z jakimkolwiek innym instrumentem pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, niniejsze warunki będą miały kontrolę.

 1. Każdy zakup na kredyt wymaga, aby Kupujący miał w aktach Sprzedającego zatwierdzony Wniosek Kredytowy. Kupujący potwierdza ponadto zgodę Kupującego na Umowę Kredytową Sprzedającego, z której warunkami zapoznał się Kupujący i które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W niniejszych Warunkach "Kupujący" oznacza, łącznie, osoby, podmioty i Gwaranta(ów) wymienionych we Wniosku kredytowym Sprzedającego i Zamówieniu Sprzedającego. Niniejsze Warunki stanowią ostateczną i kompletną umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i mają zastosowanie do wszystkich, w tym przyszłych, sprzedaży towarów przez Sprzedającego, chyba że zostaną zmodyfikowane lub wyłączone przez wyraźną pisemną umowę przez pracownika Sprzedającego.
 2. Sprzedający potwierdza i przyjmuje zamówienie Kupującego, potwierdzenie i przyjęcie przez Sprzedającego jest wyraźnie uzależnione od przyjęcia przez Kupującego warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Żadne warunki inne niż te określone w niniejszym dokumencie, zawarte w zamówieniu Kupującego, zwolnieniu z wysyłki lub w innym miejscu, ani żadna umowa pisemna lub ustna, która miałaby na celu zmianę tych warunków, nie będzie wiążąca dla Sprzedającego, chyba że zostanie to określone w formie pisemnej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego. Wszystkie negocjacje, propozycje i oświadczenia są połączone w niniejszym dokumencie, a niniejsze pismo stanowi pełne i wyłączne oświadczenie o warunkach niniejszej Umowy Zakupu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W przypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje niniejszej Umowy Zakupu na piśmie, zgoda Kupującego na warunki w niej zawarte będzie domniemana, albo z braku sprzeciwu Kupującego w ciągu dziesięciu dni na piśmie, albo z przyjęcia lub wykorzystania przez Kupującego materiału dostarczonego na mocy niniejszej umowy. O ile Kupujący nie powiadomi Sprzedającego na piśmie, że jest inaczej przed dokonaniem zakupu, Kupujący niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wszelkie działania pracownika lub agenta w imieniu Kupującego będą uważane za upoważnione przez Kupującego i Sprzedający może polegać na takim oświadczeniu.
 3. W każdym przypadku, w którym Sprzedający realizuje dostawę, Kupujący niniejszym zgadza się na zapłacenie zwyczajowych kosztów wysyłki Sprzedającego. Dostawa będzie realizowana na terenie projektu lub w innym miejscu dostawy przylegającym do najbliższego publicznego prawa drogi. Ryzyko utraty przechodzi na Kupującego po dostarczeniu towarów, jeśli Kupujący nie będzie obecny przy odbiorze dostawy. Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedającego do rozładowania towarów i pozostawienia ich w miejscu dostawy. Kupujący zwolni Sprzedającego oraz zabezpieczy i ochroni Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, powodami, kosztami, wydatkami i honorariami adwokatów wynikającymi z lub w związku z wszelkimi obrażeniami, w tym śmiercią, jakiejkolwiek osoby lub osób (zarówno osób trzecich, jak i agentów, agentami, pracownikami lub pracownikami Kupującego), wszelkimi szkodami lub utratą jakiejkolwiek własności (należącej do Kupującego lub osoby trzeciej) oraz wszelkimi innymi szkodami uznanymi przez prawo lub prawo słuszności, spowodowanymi w całości lub w części przez lub w jakikolwiek sposób związanymi z dostawą towarów na teren projektu.
 4. Kupujący ma prawo do kontroli towaru po jego przybyciu. Prawo Kupującego do kontroli wygasa po 24 godzinach od przybycia towaru do miejsca dostawy. Brak kontroli w tym czasie uchyla zawiadomienie o jakiejkolwiek wadzie, którą ujawniłaby rozsądna kontrola. Odrzucenie towarów przez Kupującego nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie dokonane i pisemne powiadomienie o tym fakcie zostanie przekazane Sprzedającemu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dostawy.
 5. Sprzedający ma prawo, bez uszczerbku dla innych praw, zawiesić dalsze dostawy wszelkich zakupionych przedmiotów, jeśli Kupujący nie wywiąże się z płatności jakichkolwiek należnych kwot lub w każdym przypadku, gdy Sprzedający może uznać, że nie ma pewności co do działania Kupującego, dopóki Kupujący nie naprawi takiego uchybienia lub nie dostarczy Sprzedającemu odpowiedniego zapewnienia o zdolności Kupującego do wykonania.
 6. O ile prawo nie stanowi inaczej, Sprzedający może zażądać od Kupującego zapłaty lub zwrotu Sprzedającemu wszelkich podatków (z wyjątkiem podatku dochodowego), które obecnie lub w przyszłości mogą zostać nałożone przez jakikolwiek organ podatkowy w odniesieniu do zakupionych przedmiotów lub ich sprzedaży, zakupu, produkcji, dostawy lub użytkowania.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania, bez ponoszenia odpowiedzialności, dostaw wszelkich towarów, których produkcja, użytkowanie i/lub sprzedaż w opinii Sprzedającego naruszałaby jakikolwiek patent wydany obecnie lub w przyszłości, na który Sprzedający nie posiada licencji.
 8. W przypadku, gdy Kupujący wymaga testów lub kontroli nie dostarczanych regularnie przez Sprzedającego, Sprzedający może obciążyć Kupującego rzeczywistym kosztem takich testów lub kontroli.
 9. Zamówienie może być rozwiązane przez Kupującego, na piśmie, nie później niż pięć (5) dni roboczych przed zakończeniem tylko za pisemną zgodą Sprzedającego, w którym to przypadku Kupujący zapłaci Sprzedającemu:
  1. Cena umowna za wszystkie produkty, które zostały dostarczone lub ukończone przed otrzymaniem wypowiedzenia;
  2. Wszystkie rzeczywiste koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z niezrealizowaną częścią zamówienia; oraz
  3. Opłaty za anulowanie, jeśli takie istnieją, Sprzedawcy.
 10. Kupujący nie będzie pociągał Sprzedającego do odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane w całości lub w części przez okoliczności pozostające poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, w tym, ale nie tylko, siłę wyższą, pożary, pandemie lub wypadki; strajki lub inne różnice między pracownikami; wojnę (deklarowaną lub nie), zamieszki lub embargo; opóźnienia przewoźników: opóźnienia w wysyłce lub odbiorze materiałów od dostawców; lub jakiekolwiek ustawodawcze, administracyjne lub wykonawcze prawo, rozkaz lub rekwizycja rządu federalnego lub jakiegokolwiek stanu lub rządu lokalnego lub jakiejkolwiek jego pododdziału , departamentu, agencji, urzędnika lub urzędnika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku za żadne specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody spowodowane przez brak lub opóźnienie w wykonaniu lub dostawie przez Sprzedającego z jakiejkolwiek przyczyny, jeśli Sprzedający nie jest w stanie, z jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Sprzedającego, dostarczyć całkowitego zapotrzebowania Kupującego na produkty. Sprzedający może rozdzielić swoje dostępne dostawy pomiędzy klientów Sprzedającego, w tym oddziały i filie Sprzedającego, w sposób, który Sprzedający uzna za uzasadniony.
 11. SPRZEDAWCA PRZYPISUJE LUB PRZENOSI NA KUPUJĄCEGO WSZELKIE MOŻLIWE DO PRZYPISANIA LUB PRZENIESIENIA GWARANCJE PRODUCENTA, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO TEGO ZAKUPU, W MIEJSCE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. SPRZEDAWCA NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI. WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE MA GWARANCJI, KTÓRA ROZCIĄGA SIĘ POZA OPIS NA TWARZY TEJ UMOWY KUPNA. KUPUJĄCY POTWIERDZA, ŻE KUPUJĄCY DOKONUJE TEGO ZAKUPU W OPARCIU O SPECYFIKACJE KUPUJĄCEGO DO SPRZEDAWCY TOWARÓW WYMAGANYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO, A NIE Z POWODU JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ LUB W IMIENIU SPRZEDAWCY CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SPECYFICZNYCH ATRYBUTÓW LUB INNYCH TOWARÓW.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za szkody wynikowe lub przypadkowe wynikające z lub w związku z niniejszą Umową Zakupu. Odpowiedzialność Sprzedającego w ramach niniejszej Umowy Zakupu jest ograniczona do zwrotu ceny zakupu elementów niezgodnych z opisem na pierwszej stronie niniejszej umowy po zwrocie elementów. Ten środek jest wyłącznym środkiem zaradczym dla Kupującego w ramach niniejszej Umowy Zakupu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które można przypisać nadużyciu produktu, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu lub innej przyczynie, która nie wynika z winy Sprzedającego.
 13. Kupujący zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, działań, przyczyn powództwa, kosztów, wydatków i honorariów adwokackich wynikających z lub w związku z wszelkimi obrażeniami, w tym śmiercią, jakiejkolwiek osoby lub osób (zarówno osób trzecich, jak i agentów, pracowników lub pracowników Kupującego), wszelkimi szkodami lub utratą jakiejkolwiek własności (należącej do Kupującego lub osoby trzeciej) oraz wszelkimi innymi szkodami uznanymi w prawie lub na zasadzie słuszności, spowodowanymi lub wynikającymi w całości lub w części z jakiegokolwiek działania lub zaniechania, zaniedbania lub innego, Kupującego lub któregokolwiek z agentów, pracowników, podwykonawców lub klientów Kupującego. W przypadku, gdy obowiązujące prawo zabrania egzekwowania niniejszej klauzuli w formie pisemnej, wtedy i tylko wtedy, niniejsza klauzula zostanie zmodyfikowana tak, aby zapewnić maksymalne odszkodowanie Sprzedającemu, jako osobie zwolnionej z odpowiedzialności, dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.
 14. Niniejsza Umowa sprzedaży podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, bez uwzględnienia zasad dotyczących konfliktu prawa, które wymagałyby zastosowania prawa innej jurysdykcji. Wszelkie powództwa wnoszone na podstawie lub w związku z niniejszą Umową Sprzedaży lub wszelkimi transakcjami z nią związanymi będą wnoszone do Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork, Hrabstwo Nassau. Niezależnie od postanowień jakiegokolwiek innego dokumentu, według wyłącznego uznania Sprzedającego, Sprzedający może zdecydować się na wniesienie powództwa w dowolnym stanie i hrabstwie, w którym znajduje się oddział Sprzedającego, w dowolnym stanie lub hrabstwie, w którym znajduje się główny dział kredytowy Sprzedającego, lub w dowolnym stanie lub hrabstwie, w którym znajduje się projekt, do którego mają być wykorzystane towary. Kupujący zgadza się, że w przypadku, gdy jakiekolwiek działanie zostanie podjęte na podstawie lub w związku z niniejszą Umową Zakupu przez Kupującego lub Sprzedającego, a Sprzedający wygra, Kupujący zapłaci Sprzedającemu uzasadnione honoraria adwokackie i inne koszty poniesione z powodu lub w związku z takim działaniem, w maksymalnej kwocie dozwolonej przez prawo.
 15. Zrzeczenie się przez Sprzedającego jakichkolwiek warunków niniejszej umowy lub zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku, postanowienia lub naruszenia. Ustalenie, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem lub nieważne, nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
 16. Kupujący wyraża zgodę na wykonanie i zarejestrowanie przez Sprzedającego zabezpieczenia UCC1 na zakupionym towarze, wszelkich towarach zastępczych i wszelkich wpływach ze sprzedaży towarów.
 17. Ryzyko utraty i tytuł prawny do towarów. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego: (i) w przypadku dostawy Towarów w miejscu innym niż siedziba Sprzedającego, w momencie, gdy Sprzedający zleca dostawę Towarów do Kupującego, co może obejmować wysyłkę na miejsce pracy; (ii) w przypadku, gdy Kupujący jest wyznaczony do odbioru Towarów od Sprzedającego, w momencie, gdy Sprzedający powiadamia Kupującego, że Towary są dostępne do odbioru. Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka w Towarach lub innych postanowień niniejszych Warunków, tytuł prawny do Towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedający nie otrzyma w łatwo dostępnych, rozliczonych środkach lub gotówce, płatności w pełnej wysokości wszystkich kwot należnych Sprzedającemu od Kupującego (w tym, ale nie wyłącznie, ceny zakupu, wszelkich odsetek lub opłat za zwłokę, należnych zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz wszelkich innych kwot należnych Sprzedającemu od Kupującego za inne towary). Do czasu przejścia tytułu prawnego do Towarów na Kupującego zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu, Kupujący będzie posiadał Towary jako agent powierniczy Sprzedającego i powiernik i będzie przechowywał Towary oddzielnie od towarów Kupującego i osób trzecich, odpowiednio przechowywanych, chronionych, ubezpieczonych i zidentyfikowanych. Kupujący niniejszym nieodwołalnie upoważnia Sprzedającego lub jego przedstawicieli do wejścia na teren dowolnego obiektu Kupującego w celu poszukiwania Towarów, przejęcia Towarów i, jeśli Sprzedający tak zdecyduje, odsprzedania Towarów.
 18. Roszczenia z tytułu niedoboru i niezgodności towaru z umową. Wszelkie roszczenia dotyczące braku Towarów lub tego, że takie dostarczone lub odebrane Towary są niezgodne z wymaganiami muszą być złożone Sprzedawcy na piśmie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od daty dostawy lub odbioru Towarów ("Roszczenie"). Brak zawiadomienia Sprzedającego o Roszczeniu w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od daty dostawy lub odbioru Towarów będzie oznaczał całkowitą akceptację przez Kupującego Towarów w sposób, w ilości i w zgodności z dostarczonymi. W przypadku, gdy Kupujący w terminie złoży Sprzedającemu reklamację, Sprzedający będzie miał komercyjnie uzasadniony okres czasu, w którym będzie mógł naprawić taką reklamację. Kupujący zapewni Sprzedającemu rozsądny dostęp do jego/jej obiektów lub odpowiedniego miejsca pracy w celu przeprowadzenia kontroli Towarów w celu naprawienia Roszczenia. Brak zapewnienia przez Kupującego Sprzedającemu odpowiedniego dostępu do jego/jej obiektów lub odpowiedniego miejsca pracy stanowi zrzeczenie się Roszczenia, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek braki lub niezgodności Towarów w takim przypadku.
 19. Warunki płatności: W przypadku braku terminowej płatności, konto Kupującego zostanie uznane za przeterminowane. Kupujący zgadza się zapłacić Sprzedającemu (i) opłatę finansową w wysokości 1,5% miesięcznie od niezapłaconego salda powyżej 30 dni od daty faktury, oraz (ii) koszty sądowe i uzasadnione honoraria adwokackie.
 20. Zastaw na towarach. Kupujący zgadza się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby pomóc Sprzedawcy w doskonaleniu zastawu na Towarach, w tym, ale nie tylko, następujące: (1) Kupujący dostarczy Sprzedającemu dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym Towary będą używane lub konsumowane; (2) nazwę i adres wszelkich generalnych wykonawców, z którymi współpracuje Kupujący; (3) Kupujący dostarczy Sprzedającemu kopię wszelkich umów lub porozumień z wszelkimi generalnymi wykonawcami, z którymi współpracuje Kupujący w celu dostarczenia Towarów; oraz (4) Kupujący dostarczy Sprzedającemu takie inne informacje lub pomoc, o jakie poprosi Sprzedający w celu udoskonalenia, ochrony i egzekwowania zastawów na Towarach. Kupujący, jako zachęta dla Sprzedającego do sprzedaży i dostarczenia Towarów, wyraźnie oświadcza i zobowiązuje się wobec Sprzedającego, że Kupujący nie zrobił i nie zrobi niczego, bezpośrednio lub pośrednio, co ma lub będzie miało wpływ na zwolnienie, zrzeczenie się lub rezygnację z praw do zastawu Sprzedającego przed pełną zapłatą Ceny Zakupu i wszelkich odsetek, opłat za opóźnienie lub opłat za przechowywanie poniesionych dodatkowo.
 21. ZRZECZENIE SIĘ PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. KUPUJĄCY NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SWOJEGO/JEJ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W JAKIMKOLWIEK DZIAŁANIU LUB POSTĘPOWANIU OPARTYM NA, LUB ZWIĄZANYM Z, PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW, I/LUB TRANSAKCJI CONTEMPALTED PRZEZ LUB OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI. TO ZRZECZENIE SIĘ JEST ŚWIADOMIE, CELOWO I DOBROWOLNIE DOKONANE PRZEZ KUPUJĄCEGO, ŻE SPRZEDAWCA ANI ŻADNA OSOBA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU SPRZEDAWCY NIE ZŁOŻYŁA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O FAKTACH, ABY WYWOŁAĆ TO ZRZECZENIE SIĘ PROCESU PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH LUB PODJĘŁA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MODYFIKUJĄ LUB NIWECZĄ JEGO EFEKT. KUPUJĄCY POTWIERDZA, ŻE TO ZRZECZENIE JEST ISTOTNĄ ZACHĘTĄ DLA SPRZEDAWCY DO ZAWARCIA TYCH WARUNKÓW I TRANSAKCJI ROZWAŻANYCH LUB OBJĘTYCH TYMI WARUNKAMI, I ŻE SPRZEDAWCA OPARŁ SIĘ NA TYM ZRZECZENIU WCHODZĄC W TE WARUNKI I TRANSAKCJE ROZWAŻANE LUB OBJĘTE TYMI WARUNKAMI.